Warsztaty

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopockie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Today We Have zapraszają do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych warsztatów pt. „Ocean zmian”, które odbędą się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Naszym celem jest budowa społeczności, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Filozofią warsztatów „Ocean zmian” jest umożliwienie wymiany informacji dla wszystkich, dla których los naszych mórz i oceanów nie jest obojętny oraz aktywacja młodzieży do podejmowania działań proekologicznych.

Nasze warsztaty łączą nas wszystkich, a w szczególności młodzież i dzieci, którzy wzajemnie uczą się wrażliwości na sprawy środowiska morskiego w każdym tego aspekcie, od kwestii społecznych po sprawy stricte środowiskowe. Podczas warsztatów uczennice i uczniowie pracując w grupach planują własny projekt pod hasłem „Ocean zmian”. Jesteśmy otwarci dowolne formy projektu: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, film itd.

Udział w warsztatach to przygoda, którą młodzi ludzie mogą kontynuować na dalszych etapach programu. Kolejnym etapem jest realizacja własnego projektu, a zwieńczeniem całego programu – udział w międzynarodowej konferencji pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży oraz możliwość prezentowania tego projektu podczas XIV Sopockiego Dnia Nauki pt. „Ocean zmian” w ramach Światowego Dnia Oceanów 11 czerwca 2022 roku, gdzie udostępnimy uczniom stanowisko do prezentacji. Uczestnicy Sopockiego Dnia Nauki otrzymają zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży przewidujemy nagrody rzeczowe.

Wszystkie aktywności w ramach naszego programu „Ocean zmian” są bezpłatne.

Warsztaty będą trwać około 2,5 godziny w grupach max. 30 uczniów. Obowiązują wcześniejsze zapisy w formularzu na dole tej strony.

 

Plik do pobrania

Procedura warsztatów „Ocean Zmian”

Uczestnicy podzieleni zostają na grupy, po maksimum 7-8 osób na grupę.

W pierwszej fazie warsztatu, uczestnicy wysłuchają krótkich wykładów dotyczących problematyki zmian klimatu, roli oceanów w tych zmianach, stanu środowiska morskiego oraz zapoznają się z przykładami dobrych praktyk w promowaniu pozytywnych zachowań w stosunku do mórz i oceanów.

Następnie każda grupa planuje akcję, cykl działań, proces promocyjny, itp., skierowany do wybranej grupy odbiorców lub szeroko rozumianego społeczeństwa. Celem nadrzędnym projektu będzie podniesienie świadomości ekologicznej adresatów akcji. Projekt może dotyczyć promowania działań mających na celu mitygowanie skutków niekorzystnych zmian w środowisku morskim i/lub działań nakierowanych na przystosowanie się do zmieniających się warunków środowiskowych. Dopuszczamy praktycznie nieograniczoną paletę form realizacji projektu. Grupy przygotowują nazwy dla swoich projektów, akronimy, slogany i scenariusze.

W ostatniej fazie warsztatów grupy przedstawiają i dyskutują swoje projekty między sobą.

 

Procedura warsztatów:

  1. Uczestnicy zostają podzieleni na grupy i zajmują miejsca przy 3-5 stołach (w zależności od liczby uczestników).
  2. Uczestnicy wypełniają ankietę. c. 10 minut.
  3. Krótki wstęp (seria mini wykładów) wprowadzających do tematyki warsztatów. 20 minut.
  4. Przerwa
  5. Praca w grupach. 45 minut.
  6. Przerwa.
  7. Każda grupa prezentuje swój projekt. Po każdej prezentacji możliwość krótkiej dyskusji.
  8. Podsumowanie warsztatów

 

Całkowity czas warsztatów: ok. 2,5 godziny

(w zależności od liczby uczestników i współpracy czas może ulec zmianie)

Procedura do pobrania

Regulamin warsztatów pt. „Ocean zmian”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Organizatorami warsztatów „Ocean Zmian” są Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz  Today We Have.

1.2 Projekt jest przeznaczony dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i licealnych, którzy zainteresowani są tematyką morską, z chęcią wezmą udział w warsztatach, w Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” oraz w Sopockim Dniu Nauki pt. „Ocean Zmian” w ramach Światowego Dnia Oceanów.

1.3 Jedna grupa warsztatowa może liczyć do 30 uczestników. Grupy wiekowe: 10-12; 13-15; 16-18. Warsztaty „Ocean zmian” trwają około 2,5 godziny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje opiekunów grup (pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście).

1.4 Warsztaty realizowane są na terenie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55. W szczególnych okolicznościach warsztaty mogą być prowadzone na terenie Szkoły lub w trybie online.

1.5 Regulamin stanowi podstawę warsztatów „Ocean Zmian” i określa prawa i obowiązki jego uczestniczek/uczestników

II. CELE WARSZTATÓW

2.1 Naszym celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie dotyczącym szczególnie interakcji człowieka i Oceanu.

2.2 Naszym celem jest budowa społeczności, której przedstawiciele uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

III. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

3.1 Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne i dobrowolne.

3.2 Uczestnictwo w warsztatach oznacza akceptację przez uczestniczki/uczestników postanowień Regulaminu.

3.3 Uczestnictwo w warsztatach stanowi zachętę do udziału w pozostałych wydarzeniach związanych z Projektem, tj. w Konferencji Młodzieżowej i Sopockim Dniu Nauki, ale nie obliguje do tego udziału.

3.4 Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe. W ramach Sopockiego Dnia Nauki pt. „Ocean Zmian” udostępnimy stanowisko do prezentacji swoich projektów oraz otrzymają zaświadczenie o odbyciu wolontariatu. Oba wydarzenia stanowią integralną część Otwartych Dni Nauki.

3.5 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, wykorzystanie wizerunku uczestniczek/uczestników (zdjęć i nagrań filmowych) w celach informacyjnych, promocyjnych i naukowych związanych z warsztatami „Ocean zmian”.

3.6 Uczestniczki/uczestnicy warsztatów wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości Organizatora oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

3.7 Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem uczestniczki/uczestnika na stronach www organizatorów, a także portalach społecznościowych: Facebook, Instagram organizatorów warsztatów „Ocean Zmian”.

3.8 Nauczycielka/nauczyciel zobowiązana/y jest do zebrania zgód na publikację wizerunku w przypadku osób nieletnich od opiekunów prawnych.

3.9 Uczestnictwo w warsztatach „Ocean Zmian” jest równoznaczne ze zgodą na publikację swojej pracy twórczej powstałej podczas warsztatów na stronach www organizatorów, a także portalach społecznościowych: Facebook, Instagram organizatorów warsztatów „Ocean zmian”.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dotarcie i powrót z miejsca warsztatów.

4.2   Uczestniczki/uczestnicy warsztatów „Ocean Zmian” zobowiązani są stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu realizacji warsztatów.

4.3   Każda/y uczestniczka/uczestnik warsztatów zobowiązana/y jest zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. Zobowiązana/y jest również do poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach oraz w sposób kulturalny odnosić się do kolegów, opiekunów oraz innych osób.

4.4   Warsztaty prowadzone są przez pracowników Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, edukatorów z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. W sytuacjach wyjątkowych (np. dużego niezdyscyplinowania grupy), pracownicy, edukatorzy mogą skrócić bądź przerwać zajęcia.

4.5   Podczas trwania zajęć, opiekę nad dziećmi sprawuje/ją Nauczyciel/ka Nauczyciele/Nauczycielki.

4.6   O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas warsztatów należy niezwłocznie poinformować organizatorów.

4.7   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Pobierz Regulamin warsztatów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na warsztaty pt. „Ocean zmian”

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Powstańców Warszawy 55, Sopot

Formularz


kod bezpieczeństwa:
security code

Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij
Skip to content